Senát PČR

 1. se seznámil

Bílou knihou Evropské Komise o buducnosti Evropy nastiňující možné scénáře pro vývoj Evropské unie v příštích letech a s rámcovou pozicí vlády k tomuto dokumentu; 

 1. zastává názor, že pro Českou republiku

 1. je zásadně důležité se jasně přihlásit k tomu, že v současné geopolitické situaci nemá Česká republika lepší alternativu, než je členství v EU (přes její nedokonalosti), a vedle členů NATO nemá spolehlivější spojence v politickém, ekonomickém i bezpečnostním smyslu, než EU a její členské státy;

 2. bude podstatné, aby vláda v závislosti na plnění Maastrichtských kritérií stávajícími členy stanovila jasný plán vstupu do eurozóny, a to kromě jiného také proto, že členství v eurozóně bude i nadále hlavní dělící linií v EU, a navíc schopnost dodržet dobrovolně přijatý závazek v takto důležité věci významně přispívá ke kvalitě spojeneckých vztahů;

 1. je přesvědčen, že pokud jde o Evropskou unii,

 1. strategická rozhodování o budoucím směřování by měla vždy spočívat v konsensu členských států, dosaženém po důkladném projednání v Evropské radě; to je obzvláště důležité v oblasti justice a vnitra;

 2. východiskem všech dalších úvah musí být snaha o zachování jednoty EU-27 a integrity vnitřního trhu;

 3. ve stávající situaci je zvláště důležité, aby všechny členské státy a instituce EU postupovaly v duchu vzájemné spolupráce;

 4. úsilí o zvýšení akceschopnosti EU je zcela na místě, což by ale nemělo probíhat formou častého přehlasovávání v Radě EU, neboť to je jedním z faktorů, který snižuje spokojenost a důvěru občanů dané země v EU;

 5. diferencovaná integrace vedoucí k užší spolupráci jen některých členských států by měla být až krajním krokem při neúspěchu poctivě vedené snahy vyjednat řešení přijatelné pro všechny členské státy; případný takový způsob spolupráce musí zůstat otevřený všem členským státům a musí se vyvarovat negativních dopadů na fungování společných politik EU a na jednotlivé členské státy;

 6. kromě obecných scénářů uvedených v Bílé knize by měly být na expertní bázi připraveny postupy pro řešení dalších možných krizových situací (jako je např. odchod dalšího členského státu z EU nebo z eurozóny);

 1. shledává, že pokud jde o priority Evropské unie,

 1. je třeba se zaměřit na konkrétní realistické cíle, které budou mít širokou podporu členských států a zjevné přínosy pro občany EU, tedy koncentrovat činnost EU do oblastí, v nichž EU v souladu se zásadou subsidiarity přináší skutečnou přidanou hodnotu oproti samostatnému jednání členských států;

 2. měla by EU postupovat společně a jednotně především v oblastech, v nichž je prohlubování spolupráce všech členských států v kontextu stávající výzev v Evropě a ve světě zásadní, přičemž jde zvláště o:

 • bezpečnost, obranu a zahraniční politiku;

 • ekonomický rozvoj;

 • kvalitu života v širším smyslu;

 • procesní a institucionální záležitosti;

 1. v bezpečnostní, obranné a zahraniční politice by se měly zaměřit především na:

 • bezpečnostní, návratovou, readmisní a rozvojovou politiku včetně spolupráce se třetími zeměmi;

 • rozvíjení spolupráce EU a NATO;

 • ochranu vnějších hranic;

 • boj proti terorismu;

 • rozvoj informačních systémů usnadňující spolupráci v schengenském prostoru a v souvisejících politikách;

 • další rozvíjení aktivní politiky sousedství, zejména na podporu evropské perspektivy zemí západního Balkánu a Východního partnerství;

 1. v ekonomické oblasti by se měly zaměřit především na:

 • dobudování vnitřního trhu zejména v oblastech energetiky, služeb a digitální ekonomiky; negativní sociální dopady pravidel vnitřního trhu související s ekonomickými rozdíly mezi členskými státy je přitom třeba řešit především výraznější podporou hospodářské konvergence členských států a sbližováním standardů v těch oblastech, kde to je možné;

 • stabilizaci společné měny;

 • rozvoj obchodní politiky;

 • společný postup proti daňovým rájům a agresivní daňové optimalizaci;

 • infrastrukturní investice;

 1. v oblasti širší kvality života by se měly zaměřit především na:

 • sociální adaptace na změny přinášené technologickým vývojem;

 • vědu, výzkum a inovace;

 • péči o životní prostředí;

 1. v oblasti institucionálního fungování EU by se měly zaměřit především na:

 • posílení demokratické kontroly legislativních a politických procesů EU z národní úrovně za účelem zajištění skutečného dodržování zásady subsidiarity a respektování potřeby rozhodovat o politicky citlivých otázkách na národní úrovni;

 • řešení nadužívání aktů v přenesené působnosti svěřené Evropské komisi;

 • respektování postoje Evropské rady Evropskou komisí a zachovávání nestrannosti a rovného přístupu Evropské komise ke všem členským státům;

 • důsledné a nediskriminační kontrolování a prosazování dodržování přijatých závazků, a to nejen pokud jde o kontrolu, zda členské státy přijaly implementační předpisy, ale i pokud jde o jejich faktické naplňování; kromě jiného i proto, že dlouhodobě tolerované nedodržování závazků v oblasti hospodářské a měnové unie a v oblasti spolupráce a standardů azylových systémů výrazně zhoršilo dopady finanční i migrační krize;

 • zvyšování efektivity stávajících politik EU (zejména společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti), zejména pokud jde o výdaje z rozpočtu EU a náklady členských států;

 • zlepšování vzdělanosti občanů o EU a kvalitu transparentní diskuze nad její budoucností a výzvami, kterým v současnosti čelí, a tyto postoje občanů zohledňovat v rozhodování orgánů EU;

 • hledání cest ke zjednodušování procesů v EU a tím také k jejich větší srozumitelnosti pro občany;

 1. konstatuje, že

proces přípravy výstupů Evropské rady, včetně výstupů z veřejných konzultací, která by dle Bílé knihy měla v prosinci 2017 vyvodit první závěry, by se neměl koncentrovat do několika málo dnů před jejím konáním tak, aby nedošlo k neočekávaným návrhům, jež nebudou dostatečně projednány v národních parlamentech členských států;

 1. žádá vládu,

 1. aby Senát informovala o případných změnách rámcové pozice k Bílé knize o budoucnosti Evropy;

 2. s ohledem na možnost, že ČR bude na Evropské radě v prosinci 2017 zastupovat již předseda nově jmenované vlády, aby Senát s dostatečným předstihem informovala, pokud by se v mandátu pro předsedu vlády na toto jednání Evropské rady hodlala jakkoli odchýlit od stávající rámcové pozice;

 1. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.